Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov, s ktorými prichádzame do styku je pre nás nesmierne dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame v rámci občianskeho združenia Javoráčik so sídlom Hornodvorská 1251/44, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, IČO: 45782211(ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov pri poskytovaní nášho internetového rádia, môžete náš kontaktovať e-mailom na javoracik@yahoo.com alebo poštou na adresu nášho združenia.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo “GDPR”). Ďalej sa na nás aplikujú niektoré ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitné právne predpisy

Potrebujeme Vaše osobné údaje?

Áno, pri administrácií občianskeho združeniapotrebujeme v nevyhnutnej miere spracúvať osobné údaje. Spracúvanie osobných údajov našim občianskym združením je minimálne nevyhnutné z nižšie uvedených dôvodov:

•          Manažment občianskeho združenia;

•          Plnenie zákonných a zmluvných povinností;

•          Ochrana našich oprávnených záujmov.

Ako získavame osobné údaje?

Osobné údaje môžeme získať dvoma spôsobmi. Najčastejšie spracúvame osobné údaje, ktoré sme získali dobrovoľne priamo od Vás  – našich členov. Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje získavať aj z verejne dostupných zdrojov bez Vášho vedomia, vždy však dbáme na to, aby tento spôsob získania osobných údajov bol relevantný a odôvodnený.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Účel je zjednodušene dôvod, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje. Na každý účel musí byť naviazaný aj právny základ napr. súhlas, zákonná povinnosť alebo plnenie zmluvy. Nižšie uvádzame naše účely spracúvania osobných údajov a právne základy podľa GDPR.

Účel Právny základ
Manažment občianskeho združenia Zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) a verejný záujem – článok 6 ods. 1 písm. e)
Účtovné  a daňové účely Zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Správa sociálnych sietí Oprávnený záujem – článok 6 ods. 1 písm. f)
Poskytovanie výhod darcom združenia Súhlas – článok 6 ods. 1 písm. a)
Archívne účely Zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Manažment občianskeho združenia

Ako prevádzkovateľvedieme evidenciu členov nášho občianskeho združenia. Vzhľadom na plnenie našich zákonných povinností pri manažmente občianskeho združenia, ktoré nám vyplývajú jednak zo zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a podzákonných právnych predpisov. Nakoľko naše občianske združenie vykonáva úlohy aj vo verejnom záujme, spracúvanie osobných údajov je možné pri manažmente občianskeho združenia vykonávať aj s týmto cieľom.

Účtovné a daňové účely

Pri našej činnosti prirodzene pracujeme s účtovníctvom a sme si taktiež vedomí svojich daňových povinností. Konkrétne povinnosti v tejto oblasti nám vyplývajú z osobitných právnych predpisov ako napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V rámci tohto účelu spracúvame aj informácie v prípade, ak nám poskytnete 2 %

Správa sociálnych sietí

Ako prevádzkovateľ spravujeme naše profily na sociálnych sieťach a spoliehame sa pri tom na náš oprávnený záujem, ktorým je zvyšovanie povedomia o našom občianskom združení. V súčasnosti máme profil na sociálnej sieti Facebook.

Poskytovanie výhod darcom združenia

Ak Vám ako darcovi nášho združenia poskytujeme určité benefity prípadne zľavy u našich partnerov, spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.

Archívne účely

Ako prevádzkovateľ máme povinnosti archivovať dokumenty a registratúrne záznamy na základe zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a taktiež v zmysel článku 89 GDPR.

Sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Štandardne Vaše osobné údaje sprístupňujeme iba v prípadoch, v ktorých je to naozaj nevyhnutné. Vaše osobné údaje sprístupňujeme našim sprostredkovateľom a partnerom, ak to považujeme za nevyhnutné a za splnenia primeraných opatrení na zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Taktiež ak sme požiadaný orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, vždy skúmame či sú splnené zákonné podmienky na ich sprístupnenie.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Ak účel spracúvania osobných údajov skončí, osobné údaje už ďalej nespracúvame. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel.

Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z jednotlivých právnych predpisov. V prípade, ak to tak nie je, dobu uchovávania určujeme my v rámci našej činnosti a vzhľadom na naše potreby v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania údajov.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel Doba uchovávania
Manažment občianskeho združenia Počas členstva v občianskom združení.
Účtovné  a daňové účely Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.
Správa sociálnych sietí Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov.
Poskytovanie výhod darcom združenia Až do odvolania súhlasu dotknutou osobou.
Archívne účely Počas lehôt uloženia podľa registratúrneho plánu.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame a nevykonávame. Pri našej práci však využívame bežne používaný kancelársky software ako operačný systém Windows alebo MS Office. Poskytovatelia takýchto programov zvyknú mať serveri umiestnenémimo EÚ a môže dochádzať aj k cezhraničnému prenosu dát do USA na strane poskytovateľa cloudových služieb alebo softwarového vybavenia, ktorý je našim sprostredkovateľom. Týmto sprostredkovateľom je napr. spoločnosť Microsoft Inc., ktorá je certifikovaná systémom právnych záruk známych ako PrivacyShield (URL: https://www.privacyshield.gov/welcome). Takéto prenosy majú potom charakter cezhraničného prenosu osobných údajov do tretej krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Taktiež máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov ak tieto údaje spracúvame z dôvodu verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Tieto práva však nie sú absolútne. Ich existencia automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky uvedené v legislatíve. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku.

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f).

Takisto máte právo kedykoľvek obrátiť sa na dozorný orgán a iniciovať konanie či podať sťažnosť. Našim dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte www.dataprotection.gov.sk

Automatizované spracúvanie osobných údajov s právnym alebo podobným účinkom pre Vás?

V súčasnosti nevykonávame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré by malo právny alebo podobný účinok na Vašu osobu.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (odkazy) na iné webstránky. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia  sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov je z nášho pohľadu kontinuálna činnosť, ktorá nekončí 25 májom 2018. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť, prestať byť aktuálne alebo na našej strane môžu nastať určité zmeny pri spracúvaní osobných údajov. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.


Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *